ساخت جوراب مجهز به حسگر برای نجات پاهای افراد دیابتی