عرضه رایگان نرم‌افزار آنالیز ساختاری «کمپلکس‌های» پروتئینی