مجید مجیدی : فرهنگ کتابخوانی از دوران مدرسه در افراد ایجاد شود