احداث پایگاه امداد و نجات سبب کاهش تلفات جاده ای می شود