انتقاد امام جمعه مشهد مقدس از نحوه تخصیص بودجه های فرهنگی