۱۱ میلیارد تومان برای آسفالت معابر خرم آباد اختصاص یافت