اسرائیل غرامت نابود کردن یک روستا را از ساکنانش طلب کرد