اعتماد مهم ترین رکن همسوسازی اهداف سمن ها با منافع مردم است