راه‌اندازی صنایع تبدیلی کوچک از اولویت‌های بسیج سازندگی است