بخاطر احساس خطر در سال ۸۴ وارد انتخابات شدم/ برخی از حقوق بشر می‌ترسیدند