برگزاری همایش خوشنویسی من عاشق محمدم(ص) در میدان آزادی