پیشرفته ترین دستگاه تشخیص سرطان به بیمارستان کوثر شیراز اهدا شد