استخدام وزارت صنایع و معادن سال ۹۴ ( ایجاد اشتغال برای هزار و ۸۰۰ نفر)