گزارش تمرین استقلال : ناراحتی بازیکنان از اظهارات حسنی‌خو و پایان اعتصاب کرار