کمیته‌ای که تنها برای تأیید نظر وزارت علوم تشکیل می‌شود