سنای امریکا: حمله نظامی به تاسیسات ایران موجب ایجاد چرخه جنگ در دنیا می شود/ تشدید تحریم‎ها، متحدان ا