آرمان: اصلاح طلبان با عبور از روحانی اشتباه گذشته را تکرار نکنند/ آفتاب: اطرافیان روحانی مثل نوبخت، و