بررسی مسائل حوزه صادرات و واردات در کمیسیون اقتصادی با حضور مسئولان