یه مقام افغان: شمار معتادان افغانستان به 3 میلیون نفر ...