استخدام جدید اینترنت پر سرعت خاورشهر در سراسر کشور