مجلس با اراده‌ای جدی در جهت پاسداری از دانش و فناوری هسته‌ای قدم برمی‌دارد