هوادار فحش هم بدهد حق دارد / ماجدی: ایستادم تا از آن هزار نفر عذرخواهی کنم!