ملی پوش سامبوی ایران از رویایی با نماینده رژیم صهیونیستی خودداری کرد