تجمع بزرگ حوزویان در اعتراض به حکم اعدام شیخ نمر برگزار می شود