ترویج افکار و اندیشه های امام خمینی (ره) در جامعه ضروری است