وزیر نیرو میهمان کمیسیون کشاورزی مجلس/بررسی وضعیت آب شرب کشور