گزارش تمرین پرسپولیس/ صحبت اختصاصی برانکو با عالیشاه و طارمی