امام، دولت و ملت را از هم جدا نمی دانست/ درحال عبور از معبر سخت هسته ای هستیم