پدیده و سیاه‌جامگان به سرنوشت مشکی‌های محبوب دچار می‌شوند؟