ایران جزو سه کشور نخست پیشگیری از بیماری های خونی در آسیا است