کم طاقتی مسئولان در مقابل انتقادها باعث توقیف رسانه‌ها می‌شود