وعده زنگنه برای پرداخت بدهی‌های نفتی در صورت اجرای مصوبات بودجه