جاده کنارگذر شهر گالیکش یک‌قدم تا افتتاح / بالغ‌بر 100 میلیارد تاکنون هزینه شده است