قبایل یمنی مراکز نظامی عربستان در «نجران» را هدف قرار دادند