استخدام لیسانس عمران, معماری و مهندس برق قدرت در تهران