زخمی شدن 16 دانشجوی مصری در تیراندازی افراد ناشناس