برگزاری کلاس مبارزه با آفت آتشک درختان میوه در رابر