وداع میکنم با تو ، ای قهرمان سبز پوش سراپاسرخ شهر من