معاون استاندار:نقشه راه مقابله بااعتیاددرکهگیلویه وبویراحمدتدوین شود