جشنواره دوسالانه عکس بسیج «قاب همدلی و همزبانی» برگزار می‌شود