طرح جامع مالیاتی بطور کامل اجرایی می شود/حضور طیب نیا و فطانت در کمیسیون اقتصادی