خیر شیرازی، پیشرفته ترین دستگاه تشخیص سرطان را به بیمارستان کوثر شیراز اهدا کرد