خرید تضمینی جو توسط شرکتهای تعاونی روستایی خراسان رضوی آغاز شد