اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از نمایشگاه کتاب بازدید کردند