بررسی گزارش عملکرد صادرات غیرنفتی کشورمان با حضور مسئولان مربوطه