چرا خداوند در قرآن همواره مسايل را خطاب به مردان مطرح مى كند؟