حزب الله لبنان و بسیج مردمی عراق از عزت و کرامت‌ نسل‌های آینده دفاع می‌کنند