فعالیت ضد انقلاب فرهنگی در هنگامه خواب خرگوشی وزارت ارشاد!