بزرگ ترین تعطیلات جهان؛ سرمایه دار چینی 6400 کارمندش را به فرانسه برد!/تصویـر