خودم را صد درصد مقصر می‌دانم/ اظهارات حسنی‌خود غیر فنی است